top of page

מכרזי פיתוח 

הורדה
מועד הגשה
סיור קבלנים
פרטי המכרז
מספר מכרז

28/09/2023
שעה: 12:00

7/09/2023
שעה: 10:00

לביצוע עבודות בנאיות להקמת שני גני ילדים לחינוך מיוחד בשכ' רמות הרכס ו-סיגליות בעיר באר שבע

828/2023

ניתן לעיין בחוברת המכרז במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת www.calcalit7.co.il ו/או בקישור https://ramdor.net החל מיום 5.09.2023, באמצעות שם משתמש (דוא"ל): michraz@br7.org.il וסיסמה: Bs12345.

13/12/2023
שעה: 15:00

22/11/2023
שעה: 11:00

למתן שירותי תכנון של מערכות המים ופתרון טיפול במי האגם בפארק נחל באר שבע

829/2023

bottom of page