top of page

מכרזי פיתוח 

הורדה
מועד הגשה
סיור קבלנים
פרטי המכרז
מספר מכרז

31/01/2024
שעה: 15:00

10/01/2024
שעה: 11:00

לבחירת זכיין להפעלת המסעדה במתחם האגם בפארק נחל באר שבע

834/2023

17/03/2024
שעה: 15:00

11/02/2024
שעה: 10:00

מכרז משותף עם תאגיד "מי שבע" לביצוע עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות (צמודות וראש שטח) ותשתיות מים וביוב, לרבות מכוח הסכם הגג

902/2024

21/03/2024
שעה: 15:00

מכרז פומבי מס' 904/2024 לביצוע עבודות בנאיות להקמת (תכנון, אספקה והתקנה) 9 חדרי שנאים (טרפו) במתחמים 1א' ו-1ב' בשכונת הרקפות בב"ש

904/2024

19/03/2024
שעה: 15:00

22/02/2024
שעה: 10:00

לתכנון, ביצוע, אספקה והתקנה של מתקני הצללה בפארק נחל באר שבע

905/2024

27/05/2024
שעה: 15:00

02/05/2024
שעה: 11:00

לביצוע עבודות בנאיות להקמת מבני ציבור ברחבי העיר באר שבע 

907/2024

bottom of page