top of page

בעלי תפקידים וטלפונים

כספים

חשב: עומרי יוסף
טלפון: 08-6464962
פקס: 08-6273162
כתובת: רחוב גרשון דובינבוים 29, עיר עתיקה באר שבע
תקציבים והתקשרויות

מנהלת האגף: לימור בן זקן
טלפון: 08-6464970
פקס: 08-6280527
כתובת: רחוב גרשון דובינבוים 29, עיר עתיקה, באר שבע
מכרזים
מנהלת: יעל בן ארוש
טלפון: 08-6464965
פקס: 08-6273162
כתובת: רחוב גרשון דובינבוים 29,

עיר עתיקה, באר שבע
לשכת מנכ"ל
 
מנכ"ל: איתי קריספין
טלפון: 08-6464963
פקס: 08-6273162

כתובת: רחוב גרשון דובינבוים 29, עיר עתיקה באר שבע
 
הנדסה

סמנכ"ל: ירון ברכה
טלפון: 08-6464971
פקס: 08-6280527
כתובת: רחוב גרשון דובינבוים 29, עיר עתיקה, באר שבע
פארק נחל באר שבע

מנהל: חנן בר זוהר
טלפון: 08-6464974
פקס: 08-6737588
כתובת: רחוב גרשון דובינבוים 29, עיר עתיקה, באר שבע
מעקב ובקרה / מנהל איכות

מנהל: אילן חורי
טלפון: 08-6464969
פקס: 08-6280527
כתובת: רחוב גרשון דובינבוים 29, עיר עתיקה, באר שבע
bottom of page