top of page

לתשומת לבכם: חובה למלא את כל המסמכים המצורפים ולהגישם וכן המסמכים הנדרשים כמפורט בגוף מסמך המכרז במעטפה  סגורה 

רשימת מסמכים להגשת מועמדות- להורדה לחצו כאן
שאלון פרטי מועמד - להורדה לחצו כאן
אישור עיון המועמד במכרז- להורדה לחצו כאן

_________________________________________________

הורדה
מועד הגשה
נושא המכרז
מספר מכרז

לתשומת לבכם: חובה למלא את כל המסמכים המצורפים  המופיעים למעלה וכן המסמכים

הנדרשים כמפורט במפרט לתפקיד במכרז.  

על המועמד/ת לוודא קבלת המייל בטלפון 08-6464965.

21.12.2023

שעה: 14:00

לתפקיד: רכז/ת התקשרויות וביטוחים

830/2023
bottom of page