top of page

מכרזים לכח אדם 

לתשומת לבכם: חובה למלא את כל המסמכים המצורפים ולהגישם וכן המסמכים הנדרשים כמפורט בגוף מסמך המכרז במעטפה  סגורה 

רשימת מסמכים להגשת מועמדות- להורדה לחצו כאן
שאלון פרטי מועמד - להורדה לחצו כאן
אישור עיון המועמד במכרז- להורדה לחצו כאן

 

מכרז מס':- 2017/245

תפקיד: אדריכל/ית למנהלת הסכם הגג

מועד אחרון להגשה: 28/11/2017 עד השעה 15:00 

מכרז מס': 246/2017

תפקיד: מנהל/ת פרויקטים/ רפרנט/ית חוץ מתחמי למנהלת הסכם הגג

מועד אחרון להגשה: 28/11/2017 עד השעה 15:00 

מכרז מס': 247/2017

תפקיד: בודק/ת תוכניות )בקשות להיתרי בניה( למנהלת הסכם הגג

מועד אחרון להגשה: 28/11/2017 עד השעה 15:00 

מכרז מס': 248/2017

תפקיד: מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת למנהלת הסכם גג

מועד אחרון להגשה: 28/11/2017 עד השעה 15:00 

אספקת חומרים לתאורה עבור פארק נחל באר שבע 2017
Instant Access
Instant Access
Instant Access
מספר מכרז
מספר מכרז
Button
bottom of page