top of page

הסכמי הגג

הסכם גג באר שבע - נחתם בין משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל ועירית באר שבע לפיתוח כ-20 אלף יחידות דיור חדשות בבאר שבע.

לחברה הכלכלית תפקיד מרכזי בביצוע הפרויקט והבאתו לשיווק. החברה הכלכלית מבצעת את עבודות הפיתוח בשכונות החדשות שנבנות ואמורות להבנות. במסגרת החברה הכלכלית פועלת מנהלת הסכמי הגג המנהלת את הפרויקט.

השכונות הנבנות:

קריית גנים

סיגליות 

שכונת הפארק 

העבודות כוללות פיתוח תשתיות לקראת שיווק המגרשים ליזמים לבניה

bottom of page