החברה הכלכלית באר שבע - מבנה החברה והרכב הדריקטוריון
דף הבית >> הנהלה >> מבנה החברה והרכב הדריקטוריון
חברי דירקטוריון ובעלי תפקידים
מר רוביק דנילוביץ, ראש העיר ויו"ר דירקטוריון
גב' אבישג אבטובי, מנכ"לית העירייה, יו"ר הנהלה
מר משה בורוכוב, חבר מועצת עיר 
רו"ח תומר ביטון, גזברהעירייה  
אינג' דימיטרי פיגלאנסקי, מהנדס העיר  
עו"ד סימונה מימון
שילת חקשור
יעל דינר
שירלי נגר
                                                                                       
ועדת מכרזים
משה בורוכוב, יו"ר הועדה, חבר מועצת העיר
אינג' דימיטרי פיגלאנסקי, מהנדס העיריה
רו"ח תומר ביטון, גזבר העיריה
גב' אבישג אבטובי, מנכ"לית העיריה
עו"ד סימונה מימון

ועדת הנהלה וכספים 
אבישג אבטובי, מנכ"לית העיריה, יו"ר הנהלה
דימטירי פיגלאנסקי, מהנדס העיריה
תומר ביטון, גזבר העיריה

ועדת ביקורת 
שילת חקשור, יו"ר
שירלי נגר